Untitled Document

Home

Nieuws/agenda

Trainingstijden

Contributie

Reglement

Het bestuur

Foto's

Wedstrijden

CollageInternos

 Het reglement
Door met de muis over een artikel te gaan, komt deze in beeld.

ARTIKEL 6

  ARTIKEL 6

  Het is de gebruiker verboden iets te veranderen aan de inrichting, de verlichting of de verwarming van de zaal. Het inbrengen van eigen oefenmiddelen , opbergruimten e.d. is niet toegestaan, dan na verkregen schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders.

   

ARTIKEL 7

Elke gebruiker is verplicht zijn leden er op te wijzen, dat zij zich in het gebouw ordelijk gedragen. De gebruiker is aansprakelijk voor het gedrag van de leden. Onordelijk gedrag kan verwijdering uit het gebouw tot gevolg hebben.

ARTIKEL 8

Leden van een vereniging mogen het gebouw alleen binnen gaan of zich aldaar bevinden, onder leiding en toezicht  van een trainer. Onbevoegden mogen niet worden toegelaten. Na gebruik dient het gebouw te worden afgesloten.

   

ARTIKEL 9

De zaal mag alleen worden betreden op gymnastiekschoenen met schone zool, of op blote voeten.

   

   

  ARTIKEL 11

  De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade welke is ontstaan door onoordeelkundig gebruik, misbruik of door moedwillige beschadiging. De kosten van herstel van de schade moeten op eerste aanzegging van Burgemeester en Wethouders, worden voldaan aan de gemeente.

  ARTIKEL 12

  De materialen, behorende tot de inrichting van het gebouw, mogen zonder toestemming van het gemeentebestuur niet buiten het gebouw  worden gebracht.
  Voor het gebruiken van deze materialen voor uitvoeringen, demonstraties en wedstrijden, dient vooraf schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan Burgemeester en Wethouders.

  ARTIKEL 13

  HET IS VERBODEN:

 • In het gebouw te roken of zonder toestemming meegebrachte spijzen, vruchten en dranken te nuttigen.

 • De vloeren en wanden van het gebouw op welke manier dan ook te verontreinigen.

 • Onnodig magnesium te gebruiken en hiermede vloeren, wanden of materiaal te besmeuren.

 • Onnodig kranen te laten lopen bij gebruik van de wasgelegenheden

 • Afval in het gebouw of op de bijbehorende terreinen te deponeren. Er staan afvalbakken.
 •  

  ARTIKEL 14

  De oefenmiddelen moeten op verantwoorde wijze, overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn bestemd, worden gebruikt. Het is verboden de betreffende toestellen te verslepen zonder gebruik te maken van de aanwezige rolwagen of andere transportmiddelen. Bij het verplaatsen van de toestellen moet worden toegezien, dat de vloer niet wordt beschadigd. Alle oefenmiddelen moeten na gebruik op de daarvoor bestemde plaats te worden opgeborgen.

  ARTIKEL 15

  Voor de berging van kleding en schoeisel mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de aanwezige kleedgelegenheden. Kledingstukken e.d. mogen niet in de zaal worden gehangen of neergelegd.

   

  ARTIKEL 16

  Fietsen e.d. moeten in de daarvoor aangebrachte standers worden gestald. Het plaatsen van rijwielen tegen muren bij het gebouw, enz. is niet toegestaan.

   

  ARTIKEL 17

  De trainer dient gedurende het gebruik van het gebouw en gedurende de tijdsduur van het komen en gaan, het verkleden en het wassen volledig de orde te handhaven onder zijn leden.

   

  ARTIKEL 18

  Orders en aanwijzigingen gedaan namens Burgemeester en Wethouders, of een door deze aan te wijzen ambtenaar dienen te worden opgevolgd.

   

  ARTIKEL 19

  Burgemeester en Wethouders kunnen deze voorschriften indien dit nodig wordt geacht wijzigen. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk aan de huurders meegedeeld.

   

De voor de leden van belang zijnde voorschriften worden hier vermeld. Vastgesteld door B&W.

 

 

 

ARTIKEL 7

ARTIKEL 8

ARTIKEL 9

ARTIKEL 10

ARTIKEL 11

ARTIKEL 12

ARTIKEL 13

ARTIKEL 14

ARTIKEL 15

ARTIKEL 16

ARTIKEL 17

ARTIKEL 18

ARTIKEL 19

 

 

  ARTIKEL 10

  De trainer is verplicht na te gaan of het gebouw en de toestellen die hij/zij in gebruik neemt, in goede staat verkeren. Beschadigingen aan het gebouw of inventaris dienen direct te worden doorgegeven aan de aangewezen ambtenaar, dhr. H. Medema van de gemeente Loppersum

   

 

 

 

 


 © Internos Volleybal Sportgebouw Bedumerweg tel. 0596 - 55 14 53 Stedum 2010  Contact